Fie maʻu pau ke tui e fakapuli

Kataki ʻo faleʻi ʻoku ʻi ai ha fie maʻu pau ke tui ha ngaahi fakapuli ʻi he ngaahi feituʻu ʻoku tokangaʻi ai e moʻui lelei ʻi he lolotonga ʻo e vahaʻataimi ʻo e vailasi ʻi he faʻahitaʻu momoko. Kamata ʻ i Nōvema 1, 2023 – ʻ Epeleli 30, 2024.

Ke maʻu ha fakamatala lahi ange, lomiʻi heni.

Ko ʻEtau Ngaahi Ngāué

ʻOua naʻá ke momou, fetuʻutaki mai ki ha tokoni mo ha ngaahi ngāue tokoni ʻoku lelei angé.  Vakaiʻi ʻa e ngaahi tokoni kotoa pē

Luʻisa DeCoded Photo

Ko e tukufakaholo ʻa Luʻisa Buada

Kuo hoko ʻa Luʻisa ko e pule ʻo e Ravenswood ki he moʻui lelei ʻa e famili ʻi ha taʻu ʻe 21, pea kuo ne fakatapui ha taʻu ʻe 50 ki he moʻui lelei ʻa e kolo.

Naʻe toe vaʻe ʻa Luʻisa Buada ʻi heʻene hoko ko e pule ʻo Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili ʻi he ʻaho 15 ʻo Tisema 2023. Lomiʻi ʻi lalo ke kau fakataha mo kimautolu ʻi he fakamalo ki heʻemau kau fakapaʻanga ʻo ʻene paati malolo naʻe fai ʻi he ʻaho 8 ʻo Tisema pea ako lahi ange fekauʻaki mo e tukufakaholo ʻa Luʻisa ʻi he moʻui lelei ʻa e kolo.
Peesi ʻUluaki ʻa

Fekauʻaki mo kitautolu

ʻI he 2020, naʻe maʻu ʻe Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili MayView senita ki he moʻui lelei ʻa e kolo.

ʻI Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili, ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo fakaʻeiʻeiki ai ʻetau kau mahaki. ʻOku tau fai ha tokanga ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kataki ʻi ha ʻatakai ʻoku ngaohi ai ʻetau kau mahaki ʻo hange ha famili, kae ʻikai ko ha mataʻifika.
ʻOku tokoni ʻa ʻElika kia Malia resized

Ngaahi Ongoongo

Ako lahi ange ki he tanaki fakamuimui taha ʻa Ravenswood ki he ngaahi ngaue mo e founga ʻoku tau fakahoko ai ha liliu ki hotau ngaahi famili! Vakaiʻi ʻetau 2023 Fall Mailer mo e ongoongo.