ʻI he ʻaho 1 ʻo Me 2024, kuo hiki hake ʻa e tuʻutuʻuni pau ʻi he vahefonua Seni Mateo mo Sanita Kelela.

Kuo hiki hake ʻa e tuʻutuʻuni pau ʻi he vahefonua Seni Mateo mo Sanita Kelela. ʻE kei hokohoko atu pe ʻa e screened ʻa e kakai kotoa pe ʻoku nau hu ki ha taha ʻo ʻetau kiliniki ki ha faʻahinga fakaʻilonga ʻo e manava. Tānaki atu ki ai, ʻ oku mau fakalototoʻaʻi anga - ʻ ofa ke tui ʻ e he kau mahaki mo e kau ʻ aʻahi kotoa pē ha fakapuli ʻ i he kotoa ʻ o ʻ enau ʻ aʻahí.

Ke maʻu ha fakamatala lahi ange, lomiʻi heni.

Ko ʻEtau Ngaahi Ngāué

ʻOua naʻá ke momou, fetuʻutaki mai ki ha tokoni mo ha ngaahi ngāue tokoni ʻoku lelei angé.  Vakaiʻi ʻa e ngaahi tokoni kotoa pē

Meʻa ʻe hoko

Ravenswood e moʻui lelei fakataʻu ʻa e kolo mo e maʻuʻanga tokoni

3 ʻAokosi 2024

ʻI hono fakamanatua ʻo e Senita ki he moʻui lelei fakafonua, ʻoku mau fiefia ke fanongonongo atu ʻa e Ravenswood moʻui lelei ʻa e famili Network 2024 & maʻuʻanga tokoni ki he moʻui lelei ʻa e kolo!

Kataki ʻo kau fakataha mo kimautolu ʻi ha ʻaho ʻoku fakatapui ki hono ʻomi ʻo e ako mo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ki hotau kolo fekauʻaki mo e malu, moʻui lelei, mo e ngaahi meʻa wellness, pea pehe ki haʻanau ʻa e ngaahi tokoni ʻoku ʻomi ʻe Ravenswood mo e ngaahi kautaha fakalotofonua. Fiefia ʻi he lava ke maʻu e toto mo e visone screenings, ngaohi taʻetotongi, ko ha kiʻi tamasiʻi ʻoku ʻi ai haʻane ngaahi ʻekitiviti fakafiefia, fakafiefia, mo ha ngaahi toho monuʻia fakafiefia ʻoku ʻasi ai e ʻu kaati meʻaʻofa, kato meʻaʻofa, mo ha ngaahi pale kehekehe.

Post e fakaʻaliʻali moʻui lelei #1
Mele mo e FINEʻEIKI (2)

Ngaahi Ongoongo

Tuʻu ʻo teiti ʻi he ongoongo fakamuimui taha ʻi Ravenswood.

Ako lahi ange ki he tanaki fakamuimui taha ʻa Ravenswood ki he ngaahi ngaue mo e founga ʻoku tau fakahoko ai ha liliu ki hotau ngaahi famili! Vakaiʻi ʻa e talanoa ʻo Mele mo ʻetau 2024 faʻahitaʻu failau Mailer.
Uepisaiti ʻa

Fekauʻaki mo kitautolu

ʻI he 2020, naʻe maʻu ʻe Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili MayView senita ki he moʻui lelei ʻa e kolo.

ʻI Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili, ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo fakaʻeiʻeiki ai ʻetau kau mahaki. ʻOku tau fai ha tokanga ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kataki ʻi ha ʻatakai ʻoku ngaohi ai ʻetau kau mahaki ʻo hange ha famili, kae ʻikai ko ha mataʻifika.