Optometry

ʻI Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili, ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo fakaʻeiʻeiki ai ʻetau kau mahaki. ʻOku tau fai ha tokanga ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kataki ʻi ha ʻatakai ʻoku ngaohi ai ʻetau kau mahaki ʻo hange ha famili, kae ʻikai ko ha mataʻifika.
Maʻu ʻi he fetuʻutaki mei hoʻo kautaha Tokangaʻi ʻo e Palaimeli

ʻOku kau ʻi he ngaahi ngāué ʻa e

Toketa Phan & Maʻata
Ngaahi sivi mata fakaʻauliliki
Sivi ʻo e mata ʻo e fanau
Tokangaʻi ʻo e mahaki mata
Hala ki he matasioʻata

Ngaahi Feituʻú

Ravenswood senita ki he moʻui lelei ʻa e famili tefitoʻi kiliniki: 1885 Bay Road, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303
MayView moʻui lelei ʻa e kolo: 270 Kalanite hala #102, Palo ifi ʻoloto, CA 94306

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu ke Fakapapauʻi ʻa e Houa ʻOku Aleaʻí mo e Lava ke Maʻu ʻa e ʻApoinimení ʻi he: (650) 330-7400