Kiliniki Huhu Maluʻí

ʻI Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili, ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo fakaʻeiʻeiki ai ʻetau kau mahaki. ʻOku tau fai ha tokanga ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kataki ʻi ha ʻatakai ʻoku ngaohi ai ʻetau kau mahaki ʻo hange ha famili, kae ʻikai ko ha mataʻifika.

Huhu maluʻi fakauike kiliniki

Visit our COVID-19 Vaccine page for details. 

Ko e huhu maluʻi ʻa Ravenswood ko e kiliniki pe ʻoku aleaʻi

ʻOku lava ke maʻu ʻa e fānau taʻu 3 mo motuʻa angé; fakangatangata ʻo e 2 ngaahi tokoua mo e tuofafine ki he matuʻa ke ʻaʻahi ki ai. ʻOku taʻetotongi ʻa e Vaccines maʻa e fanau ʻoku ʻi ai ʻenau Ngaahi Kautaha Teseleti-Cal, HealthyKids, pe ʻikai ha maluʻi moʻui lelei. Telefoni (650) 330-7400 ke fokotuʻu ha ʻapoinimeni.

Ravenswood senita ki he moʻui lelei ʻa e famili tefitoʻi kiliniki:

1885 Bay Road, East Palo Alto, CA 94303
Mondays and Wednesday: 1 – 4 PM

Kiliniki Huhu Maluʻi ʻa MayView:

Mountain View Clinic – 900 Miramonte Ave, Mountain View, CA 94040
Community IZ Clinic:
• Starting Monday, October 3rd (10/3)
• Monday evenings, 1pm-4pm
• By appointments only

Kataki ʻo telefoni (650) 330-7400 ke ʻeke fekauʻaki mo e huhu maluʻi ʻi heʻetau kiliniki MayView.

Ngaahi Feituʻú

Ravenswood senita ki he moʻui lelei ʻa e famili tefitoʻi kiliniki: 1885 Bay Road, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303
MayView Mountain Viu kiliniki: 900 Miramonte Avenue, 2nd l, Mountain Viu, CA 94040
MayView Sunnyvale kiliniki: 785 ʻave ʻe Mosi Avenue, Sunnyvale, CA 94085
MayView Palo ifi ʻoloto kiliniki: 270 Grant Avenue, Palo ifi ʻoloto, CA 94306

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu ke Fakapapauʻi ʻa e Houa ʻOku Aleaʻí mo e Lava ke Maʻu ʻa e ʻApoinimení ʻi he (650) 330-7400