Ko Hotau Misiona

Ke fakaleleiʻi e moʻui lelei ʻa e kolo ʻaki hano ʻomi ha meʻa pelepelengesi fakafonua, fakakau ʻa e Palaimeli mo e tokanga ki he moʻui lelei ʻa e kakai kotoa pe, ʻo tatau ai pe pe ko e ha e malava ke totongi pe tuʻunga ʻo e fefolauʻaki, pea collaborating mo e ngaahi hoa fakakolo ke nau lea ki he determinants fakasosiale ʻo e moʻui lelei.

Ko ʻEtau Mata-Meʻa-Hā

ʻE ako, femoʻuekina, mo fakaivia ʻetau kau mahaki ke nau tokangaʻi malohi ʻenau moʻui lelei pea hoko ko ha poupou ki he moʻui lelei ʻi honau famili mo e kolo, ʻo ueʻi ai e niʻihi kehe ke nau mahuʻingaʻia ʻi he moʻui lelei ko e koloa moʻoni.

Toe fakaongo mai ʻa e taʻu 20

Taʻu 15

NCQA_PCMH_CMYK
Ko e kautaha ko ha ʻapi fakafaitoʻo ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kataki (PCMH).
Ko e konga ʻo ʻetau tukupa ke ʻoatu kiate koe ʻa e tuʻunga maʻolunga taha ʻo e tokanga, ʻoku mau ngaue mo kimoutolu pea mo hoʻomou kau Tokonaki kotoa ke aʻusia ʻa e tuʻunga lelei taha ʻo e tokanga ʻoku fakafeʻunga kiate koe ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e fakamoʻoni ʻoku makatuʻunga ʻi he ngaahi fakahinohino.

ʻOku tokangaʻi ʻe he kautaha ha kau mahaki ʻe meimei toko 20,689. ʻI he ngaahi meʻa ni, 7,576 ko e fanau
mo e toʻu tupu. 90% ʻoku maʻulalo ʻenau paʻanga hu mai, pea ko e 88% ʻoku nau ʻiloʻi ko ha tokosiʻi fakamatakali, mo e 75% ʻo e
kau mahaki latino, 3% ʻAfilika ʻAmelika, mo e 4% ʻo e ʻotu motu Pasifiki. Fekauʻaki mo e 63% ʻoku lesisita ʻi he ngaahi polokalama fakamatala ki he moʻui lelei ʻa e kakai, pea ʻoku ʻikai maluʻi ʻa e 27%. (2021)

Palani Mahuʻinga

Lau fekauʻaki mo ʻetau palani mahuʻinga 2023-2025.
Palani mahuʻinga 2023-2025

Tuʻunga ʻUlungāanga Mahuʻingá mo

Lau fekauʻaki mo hotau mahuʻinga mo e ola ʻi ha kiʻi hila.
Ko e mahuʻinga mo e ola ʻo Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili

Poate ʻo e Kau Talēkitá

Ravenswood ʻoku puleʻi ʻa e netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili ʻe ha poate ʻa e kau talekita ʻe toko 10 (kau ai ha poate fakafehokotaki ʻe taha). ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he poate ʻo e kau talekita ʻa e tuʻutuʻuni ki hono tokangaʻi mo ʻomi ha fakahinohino ki heʻetau houalotu. ʻOku tangutu foki ʻetau kau memipa ʻo e poate ʻi heʻetau palakipoe fakalakalaka, tuʻunga lelei, meʻa fakapaʻanga, ʻaotita, kau ngaue, taukapo, talangofua, mo e ngaahi komiti palani mahuʻinga.

ʻI heʻene hoko ko ha senita federally fakapaʻanga ʻo e moʻui lelei fakakolo, ko e tokolahi taha ʻo e kau memipa ʻo ʻetau poate ʻoku mei he kolo pea/pe ko ha kau mahaki kuo lesisita ʻo e kiliniki.

ʻOku faingataʻa hono fakalele ʻo ha senita ki he moʻui lelei fakakolo ke fai maʻu pe ʻa e ngaahi liliu mo e fakautuutu e faingataʻa ʻo e moʻuilelei. ʻOku maʻu ʻe he kau memipa kotoa ʻo ʻetau poate ha ako mei he kautaha fakafonua ʻo e poate akoʻanga ʻa e Senita ki he moʻui lelei fakakolo, ʻa ia ʻoku nau ako mei ai ʻa e ngaahi tafaʻaki fakalao, fakataki, fakapaʻanga, mo kiliniki ʻo hono puleʻi ʻo ha senita ki he moʻui lelei.

Mahuʻingaʻia ke kau ki heʻetau poate? Lomiʻi heni ke ʻilo lahi ange!

Poate ʻo e kau talekita-Maʻasi Siteri

Tokoni Seá

Maʻuʻanga Fakamatala

Parliamentarian

Poate ʻo e kau talekita-Arteaga Manuela

Tauhi Paʻangá

Fanongonongo ki he Kakaí

Ravenswood ʻoku fakataha fakamahina ʻa e poate ʻo e kau talekita ki he moʻui lelei ʻa e famili ʻi he Tusite hono tolu ʻi he 6:30pm ʻi he fakaʻata lahi.

ʻEiki & kau pule

Kau pule-Seki, Gralyn

MBA – ʻofisa pule

Kau pule-Chavarria, Jaime

MD – ʻŌfisa Pule Fakafaitoʻó

Kau pule-Hodgen, Natalie

MHA, LVN – ʻŌfisa Pule Ngāué

Kau Tokonaki-Thakur, Yogita

DDS, MS – ʻŌfisa Pule ʻo e Nifó

Kau pule-Shafiee, Amir

M.Sc., CPA – ʻŌfisa Pule Ki he Meʻa Fakapaʻangá

Kau pule-Buada, Luʻisa

RN, BSN, MPH – talekita ʻo e ngaahi ngaue kolomuʻa

Kau pule-Mireya Recendez

Talekita talangofua

Kau pule-Balmonte, Wilma

MBA – Pule Ki he Meʻa Fakapaʻangá

Sonia (2)

MS-HCA – Talēkita Fakalakalaka ʻo e Kau Ngāué

Kau pule-Selemaia Davis ʻ

MD – Tokoni Talēkita Fakafaitoʻó, Pediatrics

Kau pule-ʻEsikopa, Senitula

PhD – Talēkita ʻo e Integrated Behavioral Health Services and Social Services

Kau pule-Gadgil, Varsha

RPH, PIC – Talēkita ʻo e Fale Talavai

Kau pule-Garrigan, LaRae

FPC, NCP – Talēkita ʻo e Siakale ʻo e Tohi Moʻuá

Kau pule-Guevarra, Heisolo

Talekita ʻo e ngaahi ngaue kiliniki

Kau Tokonaki - Nō Phan, Tūmemí

Talēkita ʻo e Optometry

Kau pule-Kimi Lufusi

Talēkita ʻo e Tokoni ki he Tuʻutuʻuní, IT/AV mo e HIMS

Kau Tokonaki-Sanitana, Sonia 2023-2

MD, OB/GYN – Tokoni Talēkita Fakafaitoʻó, Moʻui Lelei ʻa e Kakai Fefiné

Christy6-2

MBA – ʻŌfisa Pule Lelei & Ngāué

Kau pule-Tomisoni, Trinidell

Talēkita ʻo e Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni ʻa e Kau Ngā

Kau Tokonaki- Tse, Sulia

MD – Tokoni Talēkita Fakafaitoʻó, Faitoʻo Fakafāmilí

Kau pule-ʻEe, Sesika

MURP, MPH – Talēkita ʻo e Fakalakalaká, Palaní mo Hono Fakafuofuá

Kau pule-sila,

RN – Talēkita ʻo e Ngaahi Tokoni Fakaneesi

Kau Mēmipa ʻo e Fakataha Alēlea Faleʻí

PETULISA BRESEE (SEA) KOMISIONA, FAKAMAUʻANGA MAʻOLUNGA ʻO E VAHEFONUA SENI MATEO (RET.)
MEIA ALTMAN TALĒKITA PULÉ, PALANI KI HE MOʻUI LELEI ʻA SENI MATEO (RET.)
GREG AVIS HOA NGAUE, BANGTAIL hoa ngaue
CARETHA COLEMAN PULEAKO, COLEMAN FALEʻI
GREG GALLO HOA, DLA PIPER
LILI HURLIMANN FAI FALEʻI KI HE MOʻUI LELEÍ
LOSE SEKOPE KIPISONI TUPUʻANGA, PALESITENI/PULE, HAGAR SERVICES HA FENGAUEʻAKI
LOSI JAFFE, MD TALĒKITA PULÉ, VERSANT VENTURES
SIMI KOSHLAND HOA, DLA PIPER
RICHARD LEVY CEO, VARIAN MEDICAL SYSTEMS (RET.)
JOHN A. SOBRATO TUPUʻANGA & kautaha SOBRATO
TOKETA FELETI SENI KOAR TOKETA MAFU – TALEKITA, FOGARTY ʻINISITITIUTI KI HA MEʻA MAHUʻINGA
JANE WILLIAMS ʻEtivaisa KI HE MOʻUNGA ʻONEʻONÉ