Chiropractic tokangaʻi

ʻI Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili, ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo fakaʻeiʻeiki ai ʻetau kau mahaki. ʻOku tau fai ha tokanga ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kataki ʻi ha ʻatakai ʻoku ngaohi ai ʻetau kau mahaki ʻo hange ha famili, kae ʻikai ko ha mataʻifika.
ʻOku ʻomi ʻe Chiropractic tokangaʻi ha fakafiemalie fakanatula, ʻikai invasive mamahi ki he kau mahaki ʻoku nau faingataʻaʻia mei he mamahi, faingataʻaʻia ʻa e uoua, foki mo e mamahi ʻo e kia, taʻefiemalie, langa ʻulu, mo ha ngaahi puke angamaheni kehekehe. Chiropractic fakaʻaongaʻi ha ngaahi liliu pau ki he filosiliva ʻoku ne uesia ʻa e founga tailiili, pea ʻi hono fai ia ʻoku ne uesia ʻa e ngaahi founga kehe kotoa pe ʻo e sino.

Faitoʻo/Chiropractic ngaahi liliu ki he filosiliva

ʻOku faʻa kau ʻi chiropractic ngaahi faitoʻo ʻa e ngaahi liliu ki he filosiliva. Ko e liliu ʻo e filosiliva ko ha faitoʻo ia ʻoku ne fakaʻaongaʻi ʻa e teke malohi ʻi hano fakatahaʻi ʻo e tuʻa. ʻOku fakaʻaongaʻi ia ke fakaleleiʻi ʻaki ʻa e mamahí mo e ngāué. ʻE lava ke fakahoko e ngaahi liliu Chiropractic ʻaki e nima pe ngaahi meʻalea chiropractic makehe. ʻE lava ke kehekehe ʻa e ivi ʻoku puleʻi fakalelei ʻi hono tuʻá mei he angavaivai ki he mālohi, pea mei he māmālie ki he vave tahá.
ʻOku ʻi ai e taimi ʻe niʻihi ʻoku toe ngāue foki mo ha ngaahi hokotanga hui kehe ʻo e sinó ke tokoni ʻi hono faitoʻo hono tuʻá. ʻE faʻa ʻoatu maʻu pe ʻa e kau mahaki ʻi heʻenau fuofua faitoʻo ʻi he fakaʻosinga ʻo e ʻapoinimeni. ʻOku fengaueʻaki e faitoʻo mo koe koeʻuhi ke ke lava ʻo fakahaaʻi ha faʻahinga hohaʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e founga liliu te ke ongoʻi fiemalie taha ai.

ʻE lava ke kau ʻi he faʻahinga faitoʻo kehé ʻa e:

chiropractor-400x290
Kinesio Taping
Tefitoʻi Fakamālohia pe Ngaahi ʻEkitivitī ki he Tūkunga ʻo e Moʻuí
Tuku atu ʻo e Myofascial
Mālohi mo e ngaahi ngāue ki he tūkunga ʻo e moʻuí

Ngaahi Feituʻú

Ravenswood senita ki he moʻui lelei ʻa e famili tefitoʻi kiliniki: 1885 Bay Road, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303
MayView Mountain Viu kiliniki: 900 Miramonte Avenue, 2nd l, Mountain Viu, CA 94040
MayView Sunnyvale kiliniki: 785 ʻave ʻe Mosi Avenue, Sunnyvale, CA 94085
MayView Palo ifi ʻoloto kiliniki: 270 Grant Avenue, Palo ifi ʻoloto, CA 94306

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu ke Fakapapauʻi ʻa e Houa ʻOku Aleaʻí mo e Lava ke Maʻu ʻa e ʻApoinimení ʻi he (650) 330-7400