Ngaahi Feituʻú

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo meʻa fakatuʻupake fakafaitoʻo pe psychiatric, kataki ʻo telefoni ki he 911 pe ʻalu ki he falemahaki ofi taha.

Telefoni ki he 650-330-7400 ki he ngaahi ʻapoinimeni ʻi heʻetau kiliniki kotoa!

Mayview ʻi Palo ifi ʻoloto ngaahi liliu ʻi he tauʻanga meʻalele & kiliniki meʻangaue tapuni

Kataki ʻo fakatokangaʻi ange ʻoku ʻi ai ha ngaahi liliu ʻi he tauʻanga meʻalele ʻi he Palo ifi ʻoloto MayView kiliniki ʻoku kamata ʻi he ʻaho 19 ʻo Sune 2023. ʻE lava ke Paʻake ʻa e kau mahaki mo e kau ʻaʻahi ʻo e kiliniki ʻi he kauhala ʻe taha ʻi he kolo ko Palo ifi ʻoloto Lote 7 pe kumi ha tauʻanga meʻalele hala ʻi he hala paini.

Ko ha mape ʻeni ʻoku ha ai e founga ke aʻu ai ki he kolo ko Palo ifi ʻoloto Lote 7.


ʻE tapuni ʻa e feituʻu Palo ifi ʻoloto kiliniki koeʻuhi ko e langa:
 • ʻaho kotoa, mei he Tokonaki, 7/29 ki he Monite, 8/14
 • ʻaho kakato, Tuʻapulelulu, 8/31 mo e Falaite, 9/1

Houa

Houa ʻo e kiliniki
Houa ʻo e kiliniki
Houa ʻo e kiliniki
Kiliniki meʻangaue tapuni
 • Monite, 2 Sanuali 2023: ʻaho ʻo e taʻu foʻou
 • Tokonaki, 14 Sanuali 2023: ʻikai ha kiliniki Tokonaki
 • Monite, 16 Sanuali 2023: Matini Lutelo Kingi
 • Tokonaki, 18 Fepueli 2023: ʻikai ha kiliniki Tokonaki
 • Mōnite, 20 Fēpueli 2023: ʻAho ʻo e Kau Palesitení
 • Tokonaki, 8 ʻEpeleli 2023: ʻikai ha kiliniki Tokonaki
 • Tokonaki, 27 Me 2023: ʻikai ha kiliniki Tokonaki
 • Monite, 29 Me 2023: ʻaho fakamanatu
 • Tusite, 4 Siulai 2023: ʻaho ʻo e tauʻataina
 • Tokonaki, 2 Sepitema 2023: ʻikai ha kiliniki Tokonaki
 • Monite, 4 Sepitema 2023: ʻaho ngaue
 • Pulelulu, 22 Novema 2023: tapuni 1:00 pm
 • Tuʻapulelulu, 23 Novema 2023: ʻAho Fakafetaʻi
 • Falaite, 24 Nōvema 2023: ʻAho Hili e Fakafetaʻí
 • Tokonaki, 25 Novema 2023: ʻikai ha kiliniki Tokonaki
 • Tokonaki, 23 Tisema 2023: ʻikai ha kiliniki Tokonaki
 • Monite, 25 Tisema 2023: ʻAho Kilisimasi
 • Tokonaki, 30 Tisema 2023: ʻikai ha kiliniki Tokonaki
 • Monite, 1 Sanuali 2024: ʻaho ʻo e taʻu foʻou

Maʻu Hoʻo Ngaahi Fakahinohinó

Fakahā Mai ʻa e Vāmamaʻó ʻ

KUMI HOʻO GEOPOSITION

Kumi ʻa e Feituʻú

Ngaahi Falekoloa: 0PAAKI
Load...

Ngaahi Fakahinohinó

Fetuʻutaki

Ngaahi Fakaʻekeʻeke ʻo e TohiMoʻuá

Ngaahi Hohaʻa pe Fakahikihiki ʻi he Faʻa Kataki

Ngaahi Lekooti Fakafaitoʻó

Ngāue Tokoni

Ngaahi Fakaʻekeʻeke ʻo e Paʻanga Tokoní, Ngaahi Foakí, mo e Mītiá