Kumi ha Kautaha Tokoni Fakapalofesinale ki he Moʻui Leleí

Ravenswood ʻoku ʻi ai ha timi ʻa e kulupu fengaueʻaki moʻui lelei ʻa e famili ʻoku nau mateuteu ke fengaueʻaki mo koe ʻi hoʻo moʻui lelei mo e tuʻunga lelei.
Fili e feituʻu ʻokú ke ʻi aí
Fili hoʻo ngāue tokoní
Jaime Chavarria
Jaime Chavarria
MD – ʻŌfisa Pule Fakafaitoʻó
Shadia ngutuʻi haiane
Shadia ngutuʻi haiane
MD – Faitoʻo Fakafāmilí
ʻAlamā Senisesi
ʻAlamā Senisesi
MD – Toketā Akoako Fakafāmilí
Sonatane Shaw
Sonatane Shaw
MD – Toketā Akoako Fakafāmilí
Aarthi Anand
Aarthi Anand
MD – Faitoʻo Fakafāmilí
Meena Chelvakumar
Meena Chelvakumar
MD – Faitoʻo Fakafāmilí
foʻi ʻapele

Tokanga ʻi he malimali

ʻOku ʻikai ngata pe ʻi he fakapalofesinale ʻetau ngaue, ka ko e liʻoa ʻoku fakahoko mei he tokanga mo e mateaki moʻoni ki he kakai faingataʻaʻia.
lipooti-1

Tokotaha fakafanongo tokanga

Te ke lava ʻo vahevahe ha meʻa mo kimautolu, ʻoku mau loto fiemalie ke fanongo mo fai atu ha faleʻi fakamatoato mei he ngaahi fakakaukau fakapalofesinale mo Humane fakatouʻosi.
loto2

Kau Tauhi Feʻunga

ʻOku taukei ʻetau kau tauhi ʻi he malaʻe pea kuo nau ngaue ʻi ha ngaahi taʻu lahi mo e kau mahaki ʻoku nau faingataʻaʻia fakaesino mo fakaʻatamai fakatouʻosi.

Tā mai ki hoʻomou fakatahá he ʻahó ni!