Covid-19 huhu maluʻi

Tō ki loto – ʻIkai fie maʻu ha ʻApoinimeni

ʻIkai Fie Maʻu ha ID

Ngaahi faitoʻo ʻo e Palaimeli & Fakaʻaiʻai: Pfizer, Moderna, Novavax

Tuʻunga Feʻunga ʻo e Fakaʻaiʻai (Bivalent)

ʻOku fokotuʻu atu he taimi ni ʻe he FDC ʻa e huhu ʻo e Bivalent ʻe taha ʻo Pfizer (mahina ʻe 6 mo motuʻa ange), Moderna (mahina ʻe 6 mo motuʻa ange) mo Monovalent fakaʻaiʻai ʻa Novavax (taʻu ʻe 18 +) hili ha mahina ʻe 2 mei hono fakakakato ʻo e ngaahi polokalama Palaimeli pe monovalent tui vaccines. ʻOku ʻomi ʻe he veʻe vaipauti kotoa pe COVID-19 ʻa e ngaahi fakamatala ʻa e Palaimeli mo e Bivalent ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha vaccines ʻe 19.

Kolo COVID-19 taimi-tepile ʻo e huhu maluʻi kiliniki

ʻIkai Fie maʻu ha ʻApoinimeni! Ngaahi hokohoko ʻo e Palaimeli mo e ngaahi huhu ʻo e tui ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi fakahinohino ʻoku lava ke maʻu ʻi he FDC. Kātaki ʻo ʻomi hoʻo Kaati Huhu maluʻí kapau ʻokú ke maʻu ha Fakaʻaiʻai.
  1. 1885 Hala Pei, Palo ifi ʻoloto Hahake, CA 94303
    • Tokonaki kotoa pe (9ʻoku aʻu ki he 11) – kau mahaki ʻo e kolo taʻu 5 +
  2. 785 ʻave ʻe Mosi hala., Sunnyvale, Kalefonia, 94085
    • Pulelulu kotoa pe (5pm-6pm)– kau mahaki & kolo taʻu 12 +
ʻAve taʻetotongi ki ʻapi, ngaahi naunau sivi vave ʻo e COVID-19 ʻoku lava ke maʻu ʻi he kole.

KAU MAHAKI KUO LESISITA

Kapau ko ha tokotaha faʻa kataki koe ʻi Ravenswood Senita moʻui lelei fakafamili, Ravenswood famili Dentistry, pe MayView ngaahi senita ki he moʻui lelei ʻa e kolo

ʻE lava ke ke maʻu ho huhu maluʻi ʻi he Kiliniki ʻo e Huhu Maluʻi Fakakolo pe ʻi ha ʻAʻahi Fakafaitoʻo

Ke Aleaʻi ha Taimi Ke Aleaʻi ai ha Telefoni 650-330-7400 pe Kole ke Aleaʻi ha Huhu Maluʻi ʻi heʻeku Saati

Ngaahi Fehuʻi ʻOku Lahi Hono ʻEké

COVID VACCINE Faqs ki-ʻi he ʻaho 11 ʻo ʻEpeleli 2023
01. Ko e fe COVID-19 Vaccines ʻoku ravenswood e netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili (RFHN) foaki?
ʻOku maʻu ʻe Ravenswood ʻa e Pfizer, Moderna mo Novavax COVID-19 vaccines. ʻOku maʻu ʻe RFHN vaccines mei he Potungaue moʻui lelei ʻa e kakai ʻo Seni Mateo mo Sanita Kelela pea fakahangatonu ki he puleʻi ʻo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he moʻui lelei ʻa e fetulolo.
02. Ko hai te ne lava ʻo maʻu e huhu maluʻi he taimi ko ʻeni?
ʻOku ʻata he taimi ni ʻa e COVID-19 Vaccines ki he niʻihi fakafoʻituitui ʻoku mahina 6 mo motuʻa ange.
03. ʻOku mahuʻinga nai pe ko e fe ʻa e vahefonua ʻoku ou nofo ai pe ngaue ʻi ha toe taimi?
ʻIkai, ko e vahefonua ʻoku ke nofo pe ngaue ai ʻoku ʻikai ke toe mahuʻinga. ʻE lava ke huhu maluʻi ʻa e tokotaha kotoa pe ʻoku ne feau e ngaahi fie maʻu ʻo e taʻu motuʻa.
04. Fefe kapau ʻe mole ʻeku kaati huhu maluʻi pea ʻikai maʻu ia ki heʻeku huhu hono 2?
ʻOku totonu ke fakapipiki ho lekooti huhu maluʻí ʻi he Lesisita ki he Huhu Maluʻi ʻa Kalefōniá, ʻa ia ʻoku ʻiloa ko e ʻEA. Kapau naʻe fakahū totonu ʻa e fakamatala naʻá ke ʻiloʻí, ʻoku totonu ke mau lava ʻo maʻu ʻa e lekooti hoʻo huhu 1 pea faʻu ha kaati huhu maluʻi foʻou maʻau.
05. ʻOku fie maʻu nai ke u fokotuʻu ha taimi ke maʻu ai ha huhu maluʻi COVID-19 mei Ravenswood?
Ki he huhu maluʻi ʻo e kolo Ravenswood, ʻoku ʻikai fie maʻu ke ke ʻapoinimeni.
06. Kapau ko ha tokotaha faʻa kataki au ʻo Ravenswood pe MayView kiliniki, ʻoku fie maʻu nai ke u fokotuʻu ha taimi ke maʻu ai ha huhu maluʻi COVID-19?
ʻE lava ke kau atu ʻa e kau mahaki ki he kiliniki huhu maluʻi ʻi he feituʻu fakahahake ʻo Palo ifi ʻoloto ʻi he 1885 Hala Pei ʻi he ʻaho Tokonaki mei he 9ki he 11. ʻE lava foki ke ʻalu ʻa e kau mahaki ki he kiliniki ʻi heʻemau feituʻu Sunnyvale, 785 ʻave ʻe Mosi hala ʻi Wednesdays mei he 5pm-6pm. Ke ʻalu ki ha "kataki pe" kiliniki ki he "kau mahaki kuo lesisita" ʻo Ravenswood, kuo pau ke ke fokotuʻu ha taimi. Telefoni ki he 650-330-7400 pe hu ki he Patient Portal, Mychart, ke kole ki hoʻo alea huhu maluʻi COVID-19.
07. ʻE anga fēfē haʻaku fakamoʻoni hingoa ʻi heʻeku Sātí ke kole ha taimi ke fai ai ha huhu maluʻi COVID-19?
Kapau naʻa ke faʻa kataki ʻi he taʻu ʻe ua kuo hili, te ke lava ʻo fakamoʻoni hingoa ke ke hu ki he MyChart patient Portal: https://mychart.ochin.org/mychartrfhc/Authentication/Login. Hili hoʻo lesisita, te ke maʻu maʻu pe ʻa e ngaahi fakamatala fakamuimuitaha pea lava ke ke kole ha taimi ke maʻu ai ho huhu maluʻi COVID-19.
08. ʻE lava nai ke u maʻu ha huhu maluʻi COVID-19 ʻi heʻeku ʻaʻahi ki he kiliniki mo ʻeku kautaha fakafaitoʻo?
ʻIo. ʻOku foaki ʻe ravenswood mo MayView ha kau Tokonaki coVID vaccines ki heʻetau kau mahaki kuo lesisita ʻi he taimi ʻo ʻenau ʻaʻahi fakafaitoʻo.
09. Ko e ha ʻa e ngaahi lelei ʻo hono maʻu ʻo e huhu maluʻi COVID-19?
ʻE akoʻi ʻe he huhu maluʻi COVID-19 ʻa e founga ke ʻiloʻi mo fakafepakiʻi ʻaki e vailasi ʻoku ne fakatupu ʻa e koloVID-19 koeʻuhi ke ke lava ʻo taʻofi ha hangatamaki pe mahaki vaivai. Kuo fakahaaʻi ʻe he ngaahi ʻahiʻahi huhu maluʻi ʻe lauiafe mo e kakai ʻe lauimiliona kuo huhu maluʻi he taimi ni ʻa e puke lahi ko ia, hospitalization mo e mate ʻi he taimi ʻoku huhu maluʻi ai ʻa e kakai mei COVID-19.
10. Ko e ha hono fuoloa pea toki ngaue ʻa e huhu maluʻi COVID-19?
ʻI he angamaheni, ʻoku meimei ke ʻaho ʻe 7-14 hono kamata fakatupulaki ʻo e ngaahi totongi.
11. Ko e ha ʻa e ngaahi nunuʻa angamaheni ʻo hono maʻu ʻo e huhu maluʻi COVID-19?
ʻOku kau ʻi he ngaahi ola angamaheni taha ʻa e: Mamahi fakalotofonua ʻi he feituʻu ʻo e huhu, tiredness, langa ʻulu, mamahi ʻa e uoua, momoko, kaunga mamahi, mo e mofi. ʻOku faʻa lipooti ʻeni ʻi he ʻaho ʻe 1-3 kuo ʻosi pea ʻoku angamaheni ʻaki hono lipooti hili e huhu hono ua. ʻOku hahamolofia ke allergic ʻa e ngaahi toʻonga mamafa, ka ʻe lava pe ke hoko. Kapau ʻe hoko ia, ʻe taimi nounou pe mei hono maʻu ʻo e huhu huhu maluʻi. Ko ia ai, ʻoku mau kole ki he tokotaha kotoa pe ke nofo ʻi ha miniti ʻe 15 koeʻuhi ke tau lava ʻo tauhi kinautolu ki ha ngaahi ola pe miniti ʻe 30 kapau ʻoku ʻi ai ha hisitolia ʻo ha ngaahi toʻonga allergic lahi. Kataki ʻo fakapapauʻi ke mau ʻiloʻi pe kuo ke maʻu ʻa e faʻahinga toʻonga ko ʻeni kimuʻa, pe kapau ko ha tokotaha allergic lahi koeʻuhi ke mau lava ʻo siofi fakalelei ange koe. Kātaki ʻo fakatokangaʻi ange mahalo naʻa ʻi ai haʻo ngaahi tōʻonga hili ʻa e vahaʻataimi vakaiʻí. Ko hoʻo mavahe pe, kapau ʻoku ʻi ai haʻo toe ngaahi meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai, kataki ʻo fetuʻutaki ki he 911 kapau ʻoku ke ongoʻi ko ha meʻa fakatuʻupake pe fetuʻutaki ki hoʻo kautaha ʻuluaki ʻo kapau ʻoku toe ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi kehe.
12. Ko e ha naʻe kiʻi tuʻu ai ʻa e huhu maluʻi ʻe taha ʻa Sionisoni mo Sionisoni (J & pe Fakaʻofoʻofa) pea toe kamata foʻou?
ʻI he lotolotonga ʻo e kakai ʻe toko 6.8 million naʻa nau maʻu ʻa e huhu maluʻi ʻo e J & ʻi he ʻaho 13 ʻo ʻEpeleli 2021, naʻe ʻi ai ha meʻa ʻe 6, naʻe ʻilo kimui ko ha meʻa ʻe 17, ʻo e kakai fefine mo e tangata ʻe toko 1 naʻa nau fakatupulaki ha toto clot ʻi loto ʻi ha uike nai ʻe 2-3 ʻo hono maʻu ʻo e huhu maluʻi. Ko e ngaahi senita ki he mapuleʻi ʻo e mahaki mo e fakaʻehiʻehi (FDC) mo e puleʻi ʻo e meʻakai mo e faitoʻo konatapu (ta) kiʻi malolo ʻi hono fakaʻaongaʻi ʻi ha uike ʻe ua lolotonga ʻenau fakatotoloʻi ʻa e ngaahi tukunga. Naʻe fakaʻata ʻe he FDC mo e ta ʻo j J ke hoko atu hili ʻena fakatotolo koeʻuhi ko e faingataʻa ʻo e ola ʻo e tafaʻaki pea mo e ʻaonga lahi ki he kakai ʻe lauimiliona naʻa nau maʻu pea lava ke nau maʻu ʻa e huhu maluʻi taʻe ʻi ai ha fakatuʻutamaki. Kapau hili hoʻo maʻu ʻa e huhu maluʻi ʻa J & fakatupulaki ha langa ʻulu lahi, mamahi ʻo e kete, mamahi ʻo e vaʻe pe nounou ʻa e manava ʻi loto ʻi ha uike ʻe 3 hili ʻa e huhu maluʻi, feinga leva ke tokangaʻi fakafaitoʻo.
13. Kapau kuo u ʻosi siviʻi e lelei ki he COVID-19, ʻoku kei fie maʻu nai ke u maʻu e huhu maluʻi?
ʻIo. ʻOku ʻikai ke tau ʻilo pe ko e ha hono fuoloa ʻo e ngaahi hao ʻa ho sino mei hono maʻu ha mahaki COVID-19. Mei he meʻa ʻoku tau ʻilo he taimi ni, ʻe lava ke fakaʻosi ʻa e ngaahi totongi fakanatula mei coVID-19 ʻi he mahina ʻe 6-12. ʻOku kei fokotuʻu atu pe ke ke huhu maluʻi koe. Te ke lava ʻo maʻu ʻa e huhu maluʻi COVID-19 ʻi he taimi ʻe ʻosi ai ho vahaʻataimi fakamavaheʻi pea ʻoku ʻikai ke toe ʻi ai haʻo ngaahi fakaʻilonga kimuʻa ʻi ho huhu maluʻi. Talanoa ki hoʻo kautaha kapau ʻoku toe ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi kehe.
14. Kapau ʻoku ou feitama pe breastfeeding te u lava ʻo maʻu ʻa e huhu maluʻi COVID-19?
Kātaki ʻo vakaiʻi ki hoʻo kautaha tauhi moʻui leleí.
15. Ko e ha ʻa e totongi huhu maluʻi COVID-19?
ʻI he ʻIunaiteti Siteiti, ʻoku taʻetotongi ʻa e COVID-19 Vaccines! ʻOku ʻikai ha totongi kiate koe ki he huhu maluʻí. ʻE lava ke ʻalu ha fekau ki hoʻo maluʻi moʻui lelei pe fakamatala ki he moʻui lelei ki hono fakahoko ʻo e huhu maluʻi. Tatau ai pe pe ko e ha e maluʻi pe fakamatala, pe ʻikai ha fakamatala, te ke lava ʻo maʻu taʻeTOTONGI e huhu maluʻi.
16. Te u maʻu ʻi fe ha feituʻu ke maʻu ai hoku huhu maluʻi COVID-19?
ʻAlu ki he: ʻi ha feituʻu pe ʻi he ʻIunaiteti Siteiti: Vaccines.gov ʻI he vahefonua Sanita Kelela: https://covid19.sccgov.org/covid-19-vaccine-information ʻI he Vahefonua Seni Mateo: https://www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar?gclid=CjwKCAjwiLGGBhAqEiwAgq3q_upgjWoWxtidxqvuvMzyjFYHKUSJytC1vmk2Q1qWW3ZpdoecwwE-QBoCz3AQAvD_BwE

Founga faingofua

Siviʻi taʻetotongi ʻo e Covid-19

01
Aleaʻi
Ko e siviʻi ʻo e COVID-19 ʻoku toki ʻapoinimeni pe. ʻOku lava ke maʻu ʻa e sivi ʻi he ngaahi feituʻu kotoa ʻo e kiliniki ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto, Palo ifi ʻoloto, Mountain Viu, mo Sunnyvale. Kataki ʻo telefoni (650) 330-7400
02
ʻOku ke aʻusia nai ha ngaahi fakaʻilonga momoko/mafola?
ʻOku feʻunga ʻa e kau mahaki mo e ngaahi fakaʻilonga mo e kau mahaki kuo nau ʻilo ki he COVID-19 ʻi he ʻaho ʻe 14 kuo hili ki hono siviʻi ʻo e COVID-19. ʻOku ʻikai ke tau fai ha sivi Asymptomatic ki he fefonongaʻaki.
03
ʻAve taʻetotongi ki ʻapi, ngaahi naunau sivi ʻo e Covid-19
Maʻu ʻi he kole ʻi he huhu maluʻi ʻo e kolo (maʻa e tokotaha kotoa pe) pea mo e lolotonga ʻo e ngaahi ʻaʻahi ki he kiliniki (maʻa e kau mahaki pe).