Blog

Teʻeki Fakaʻaongaʻi

Faʻahitaʻu Failau 2021 Mailer – Kau Mo Kimautolu ʻi hono Tokangaʻi Hotau Kau Mahaki Toulekeleká!

Faʻahitaʻu Failau 2021 Mailer – Kau Mo Kimautolu ʻi hono Tokangaʻi Hotau Kau Mahaki Toulekeleká!

Kuo mahaki ʻa Ketulia mo hono uaifi ʻi ravenswood netiueka ki he moʻui lelei fakafamili talu mei he 2017. ʻOku tokoni ʻa e toketa Ravenswood, ʻa Toketa kamo, ke ne tauhi ʻene suka mo e toto maʻolunga ʻi hono puleʻi. ʻOku fakamalo ʻa e Tokotaha Vaʻinga ʻi he taimi ʻoku fie maʻu ai ʻe Toketa kangutu holistic ha founga holistic ki heʻene moʻui lelei pea ʻoku ʻikai ko ha palopalema pe ia, ka ʻi heʻene hoko ko ha taha.

n Novema 2020, naʻe aʻusia ʻe Lisiuta ʻa e mamahi ʻi hono uma pea naʻe ʻikai ke ne lava ʻo hiki hake hono nima ki he tikili ʻe 90. Naʻe ui ia ʻe Toketa ngutuʻi haiane ke ne maʻu ha huelo x ʻo hono uma. ʻI he ʻapoinimeni ko ia ʻa e tokotaha naʻa ne muimuiʻi mo Toketa Kama, naʻa ne ʻoange ʻa e huelo x kiate ia, ʻo fakamatalaʻi ange ʻa e meʻa naʻe hoko ʻi he ʻimisi, pea ne ʻiloʻi ʻene mamahi. Naʻe ui ia ʻe Toketa ngutuʻi haiane ki he fakamalohisino fakatuʻasino ʻa ia naʻe faleʻi ai ia ke ne fakahoko ha ngaahi fakamalohisino fakatuʻasino ke lea ki he ngaahi meʻa ni. ʻOku fiefia ʻa Eak kimoutolu ke maʻu ha ngaahi founga ʻe lava ke tokoni ki hono tuʻunga.

Ne toki ʻilo kimui ni ʻe Sikoti ko hono foaki mo e toʻu ʻo hono uaifi, naʻe lava ke na maʻu ʻa e huhu maluʻi COVID. Naʻe fiefia ʻa Lika ʻi he taimi naʻa ne ʻilo ai naʻa ne lava mo hono uaifi ʻo maʻu ʻa e huhu maluʻi ʻi Ravenswood pea ne fokotuʻu ha ngaahi ʻapoinimeni maʻana mo hono uaifi he taimi pe ko ia! Naʻa ne pehe, "ʻOku ou falala ki he faitoʻo [huhu maluʻi] ke fakafepakiʻi ʻaki e pandemic."

Naʻe fiefia mo fiemalie ʻaupito ʻa ʻAtulia mo hono uaifi ʻi he taimi naʻa na maʻu ai ʻena fuofua huhu ʻo e huhu maluʻi. Naʻa ne pehe ʻi ha ʻaho ʻe taha kimuʻa pea fai ʻene huhu hono ua, "ʻOku ou fiefia ʻaupito ke ʻiloʻi ʻoku ou malu, pea ʻapongipongi ʻi he taimi te u maʻu ai hoku huhu maluʻi hono ua, te u falala lahi ange ki heʻeku moʻui lelei fekauʻaki mo COVID-19." ʻI he taimi ni ʻoku fakatou huhu maluʻi kakato ʻa e tokotaha ʻoku ne maluʻi kinaua maʻa COVID, te na lava ʻo fepoupouaki mo tokanga taha ki hono tauhi ʻena moʻui lelei.

Mei hono tauhi ʻene suka mo e toto maʻolunga ʻi he mapuleʻi, lea ki he mamahi ʻo e uma, ke huhu maluʻi ia mei COVID, ʻoku ʻiloʻi ʻe Kimuʻa ʻoku ʻi ai maʻu pe ʻa Ravenwood maʻana. ʻOku fie maʻu ʻe ʻEtuatōlia ke ke ʻiloʻi, "ʻOku ʻaonga hoʻo poupoú ki he kakai hangē ko kitautolú – kakai toulekeleka mo tuʻu fakatuʻutāmakí!"

KO E TAIMÍ ʻENI. Kau fakataha mo kimautolu ʻi hono tokangaʻi ʻetau kau mahaki toulekeleka ʻaki haʻamau foaki he ʻaho ni!  Foaki ʻi he ʻInitanetí.

Te ke lava foki ʻo lau ʻetau polokalama PDF ʻo e "faʻahitaʻu failau 2021 Mailer".

Kātaki ʻo tatali lolotonga hono load ʻa e flipbook. Ke maʻu ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo ia, FAQs mo e ngaahi palopalema kataki ʻo vakai ki he DearFlip WordPress Flipbook Plugin help.