Talanoa ʻo ʻEliana

ʻOku tokoni hoʻo foakí ki he kau mahaki hangē ko ʻEliana ke nau maʻu ʻa e tokanga makehe ʻoku nau fie maʻú. Kuo faʻa mahaki ʻa ʻEliana ʻi Ravenswood talu mei he feitama ʻene faʻee ko Tania.

ʻI he taʻu tolu ʻa ʻEliana, naʻá ne maʻu ha ngaahi fakaʻilonga mafola lahi. Naʻe faingataʻa ke ne kai pea naʻá ne ongosia. Naʻe siviʻi ia ke strep mo Covid lolotonga ha fuofua ʻaʻahi ʻi Ravenswood, pea siviʻi e kovi. Naʻe hohaʻa ʻene faʻee ʻi he fakaʻau ke kovi ange ʻene ngaahi fakaʻilonga, pea ne aleaʻi fakavavevave mo ʻene kautaha Palaimeli ko Doriel.

Lolotonga e ʻaʻahí, naʻe ʻilo ha mahaki ʻi he kia ʻo ʻEliana, ʻa ia naʻe fie maʻu ki ai ha toketā telinga, ihu, mo e Monga. Naʻe faʻu ʻe Doriel ha halafakakavakava ke tokangaʻi makehe ai ʻa ʻEliana ke maʻu antibiotic faitoʻo mo emergent tafa ki hono tuʻunga. Hili hono tukuange ʻo ʻEliana mei he falemahakí, naʻá ne toe foki ʻo vaʻinga, kai, mo inu maʻu pē.

ʻOku fakapapauʻi ʻe hoʻo poupou ʻoku maʻu ʻe Ravenswood kau mahaki, hange ko ʻEliana, ʻa e faitoʻo totonu ke foki ʻo fiefia.