Blog

Teʻeki Fakaʻaongaʻi

Faʻahitaʻu Failau 2021 Ongoongo – Talanoa ʻo e Kau ʻAmeliká

Faʻahitaʻu Failau 2021 Ongoongo – Talanoa ʻo e Kau ʻAmeliká

Kuo mahaki ʻa Ketulia mo hono uaifi ʻi ravenswood netiueka ki he moʻui lelei fakafamili talu mei he 2017. Kuo ne sio ki heʻene toketa Ravenswood, ʻa Dr. ngutuʻi haiane, ke tauhi maʻu pe ʻene suka mo e toto maʻolunga ke puleʻi.

ʻOku fakamalo ʻa e Tokotaha Vaʻinga ʻi he taimi ʻoku fie maʻu ai ʻe Toketa kangutu holistic ha founga holistic ki heʻene moʻui lelei pea ʻoku ʻikai ko ha palopalema pe ia, ka ʻi heʻene hoko ko ha taha. ʻOku fie maʻu ʻe Toketa ngutuʻi haiane ha taimi ke fanongo ai ki Heʻene lelei fakalukufua mo e ngaahi meʻa ʻoku hohaʻa ki ai e moʻui lelei, pea tataki ia ʻi ha ngaahi founga ʻe lava ke fakaleleiʻi ʻaki.

ʻI Novema, ne aʻusia ai ʻe Lisilia ʻa e mamahi ʻi hono uma pea naʻe ʻikai ke ne lava ʻo hiki hake hono nima ki he tikili ʻe 90. Naʻe ui ia ʻe Toketa ngutuʻi haiane ke ne maʻu ha huelo x ʻo hono uma. ʻI he ʻapoinimeni ko ia ʻa e tokotaha naʻa ne muimuiʻi mo Toketa Kama, naʻa ne ʻoange ʻa e huelo x kiate ia, ʻo fakamatalaʻi ange ʻa e meʻa naʻe hoko ʻi he ʻimisi, pea ne ʻiloʻi ʻene mamahi. Naʻa ne glenohumeral langa hui mo ha uma momoko. Ko Glenohumeral langa hui ko hono tui mo holoa ʻo e cartilage ʻi he kaunga ngaue ʻo e uma, pea ko e uma momoko ko ha tuʻunga ia ʻoku fakafotunga ʻe he kekeva mo e mamahi ʻi he uma. Naʻe ui ia ʻe Toketa ngutuʻi haiane ki he fakamalohisino fakatuʻasino ʻa ia naʻe faleʻi ai ia ke ne fakahoko ha ngaahi fakamalohisino fakatuʻasino ke lea ki he ngaahi meʻa ni. ʻOku fiefia ʻa Eak kimoutolu ke maʻu ha ngaahi founga ʻe lava ke tokoni ki hono tuʻunga.

Ne toki ʻilo kimui ni ʻe Sikoti ko hono foaki mo e toʻu ʻo hono uaifi, naʻe lava ke na maʻu ʻa e huhu maluʻi COVID. Naʻe fiefia ʻa Lika ʻi he taimi naʻa ne ʻilo ai naʻa ne lava mo hono uaifi ʻo maʻu ʻa e huhu maluʻi ʻi Ravenswood pea ne fokotuʻu ha ngaahi ʻapoinimeni maʻana mo hono uaifi he taimi pe ko ia! Naʻa ne pehe, "ʻOku ou falala ki he faitoʻo [huhu maluʻi] ke fakafepakiʻi ʻaki e pandemic." Naʻe fiefia mo fiemalie ʻaupito ʻa ʻAtulia mo hono uaifi ʻi he taimi naʻa na maʻu ai ʻena fuofua huhu ʻo e huhu maluʻi. Naʻa ne pehe ʻi ha ʻaho ʻe taha kimuʻa pea fai ʻene huhu hono ua, "ʻOku ou fiefia ʻaupito ke ʻiloʻi ʻoku ou malu, pea ʻapongipongi ʻi he taimi te u maʻu ai hoku huhu maluʻi hono ua, te u falala lahi ange ki heʻeku moʻui lelei fekauʻaki mo COVID-19." ʻI he taimi ni ʻoku fakatou huhu maluʻi kakato ʻa Tokonaki mo hono uaifi maʻa COVID, te na lava ʻo tokanga taha ki hono fepoupouaki mo tauhi ʻena moʻui lelei.

Mei hono tauhi ʻene suka mo e toto maʻolunga ʻi he mapuleʻi, lea ki he mamahi ʻo e uma, ke huhu maluʻi ia mei COVID, ʻoku ʻiloʻi ʻe Kimuʻa ʻoku ʻi ai maʻu pe ʻa Ravenwood maʻana. ʻOku fie maʻu ʻe ʻEtuatōlia ke ke ʻiloʻi, "ʻOku ʻaonga hoʻo poupoú ki he kakai hangē ko kitautolú – kakai toulekeleka mo tuʻu fakatuʻutāmakí!"

Fakamatalaʻi ʻo e taá: ʻOtu taupotu ki ʻolunga, toʻohema ki toʻomataʻu: neesi ʻa e famili, Shian (toʻohema), fakahoko ha sivi fakatuʻasino ʻi Reducindo (toʻomataʻu). ʻOku Mateuteu ʻa Raevynn ki heʻene lesisita. ʻOtu ʻi lalo, mei toʻohema ki toʻomataʻu: ngaue tokoni ʻa e neesi (toʻomataʻu) ʻi hono fakahoko ha huhu huhu maluʻi ki ha taha mahaki (toʻohema) ʻi hotau kiliniki huhu maluʻi fakakolo. Teuteuʻi ʻe he tokoni nifo (toʻohema) ha mahaki ki heʻene sivi nifo mo ha toketa nifo. ʻOku mateuteu ʻa Luʻisa Buada, ko e pule, ke tali ha ngaahi fehuʻi maʻa e kau mahaki mo e kaingalotu ʻo e kolo ʻoku nau foua e founga sivi.

Tohi mei he CEO

Kuo hanga ʻe he CoVID-19 Pandemic ʻo toe fakaleleiʻi kotoa ʻetau moʻui pea toe fokotuʻutuʻu moʻoni ʻa e founga ʻoku tau fakahaofi mo maʻu ai ʻa e ngaahi tokoni ki hono tokangaʻi ʻo e moʻui lelei he ʻaho ni. Ko e meʻa fakaofo, hili pe ha taʻu ʻe taha mei he kamata ʻa e pandemic, naʻe ʻata lelei vaccines ke tokoniʻi kitautolu ke taʻofi ʻa e mafola pea ʻomi kiate kitautolu ha ʻamanaki lelei ʻe vave ni pe haʻatau foki ki he moʻui angamaheni mo e ngaue.

Kamata ʻe Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili ʻa ʻemau huhu maluʻi ʻe 19 ʻi Sanuali 2021. Ko e ʻaho ni, kuo tau fakahoko ha ngaahi faitoʻo ʻe 15,000 tupu ki he kau mahaki mo e kaingalotu ʻo e kolo. ʻI heʻetau hoko ko ha senita ki he moʻui lelei ʻa e kolo, ʻoku mau tui ʻoku fie maʻu ʻe heʻetau ngaue fakafaifekau fakaʻehiʻehi ke tau fai ha vaccines fakakolo. Kuo uesia lahi ʻe he COVID-19 ʻa e tukui kolo ʻoku tau ngaue ai—ʻo fekauʻaki mo e moʻui lelei, ako ʻa e fanau, paʻanga hu mai, lava ke maʻu ha meʻakai, nofoʻanga, ngaue lelei, mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku mahuʻinga ke kau ʻi he huhu maluʻi COVID-19 ki hono maluʻi kitautolu, hotau ngaahi ʻofaʻanga mo hotau kolo mei ha toe puke lahi ange, hospitalization mo e mate.

ʻOku tau lolotonga fai ha kiliniki huhu maluʻi fakauike ʻe ono. ʻOku ʻata ʻa e toko ua ki he kolo. Ke fakafaingofuaʻi hono maʻu ʻe hotau kakai vaccines, ʻoku tau ʻomi ha ngaahi meʻa huhu maluʻi taʻetotongi ʻe 19. ʻOku nau lue lalo—ʻikai ha ʻapoinimeni ʻe fie maʻu kae tolonga ʻa e ngaahi naunau. ʻOku tau ʻoatu ha fakaʻuhinga fakafoʻituitui ʻi ha ngaahi lea fakafonua kehekehe, tokoni ki he kakaí ke fakafonu e ngaahi fōmú, mo huhu maluʻi lelei mei he niʻihi fakafoʻituituí mo e houa ʻe 150-250. He ʻikai lava ʻeni taʻe kau ai ʻetau ngaue fakapule mo e kau ngaue ngaue fakafaifekau mateaki ʻi ha ngaahi ngaue ʻovataimi lahi ke taki ʻetau ngaahi meʻa huhu maluʻi pea pehe ki heʻetau kau ngaue tokoni. ʻOku laka hake ʻi he kau ngaue tokoni fakaofo ʻe toko 400 ne ʻomai mei he tohi mei he CEOour kau foaki; Lotali; Kolo ʻo e kau ngāue ʻa Palo Ifi ʻŌloto Hahaké; Kau ngāue ʻi he Kolo ko Menlo Park; Facebook; ʻikai fakatupu paʻanga hange ko Pele Heiveni Ngaue, ʻEmoja, mo Nuestra Casa; mo e kau ngaue ki hono tokangaʻi ʻo e moʻui lelei mei Sitenifoti, Kaiser, falemahaki ʻEle Vakavakaiʻi, mo e polokalama moʻui lelei ʻa Seni Mateo. Kuo mau maʻu vahenga malolo clinicians mo Encore kau toketaa; fānau ako neesi; fānau ako fakafaitoʻo; mo e holi ki he fānau ako ʻoku nau fie ʻalu ki he moʻui leleí; pea ko ha kakai fakaʻofoʻofa pē ʻoku nau tokanga.

Ko e taimi kotoa pē ʻoku tau fakaʻosi ai ha polokalama huhu maluʻi fakakolo, ʻoku tau helaʻia mo ueʻi fakalaumālie kitautolu. ʻOku fakafonu kitautolu ʻe he meʻa huhu maluʻi takitaha ʻaki ha ʻamanaki lelei ʻe ʻi ai ha kahaʻu taʻe kau ai ʻa e COVID. ʻOku mau ʻamanaki pe ʻoku mou malu, maʻu ha huhu maluʻi pea kamata ke fiefia ʻi ha fuopotopoto fakatautaha ʻoku fakalahi! Fakataha ʻi he moʻui lelei, Luʻisa Buada, RN, BSN, MPH, ʻofisa pule

ʻI he taimi ʻo e COVID-19

ʻI he tumutumu ʻo hono fakahoko ʻo e ngaahi tokoni fakaʻauliliki ki he moʻuilelei, kuo ngaue faivelenga ʻemau kau ngaue ke feau e ngaahi fakahinohino ki he moʻui lelei kuo liliu pea tauhi ke malu ʻa e kau mahaki lolotonga e pandemic COVID-19. ʻI heʻemau hu atu ki he faʻahitaʻu failau, ʻoku mau fakamalo lahi ke sio ʻoku totongi ʻa e ngaue malohi ʻa homau kolo mo e kau ngaue ki he moʻui lelei, ʻi he fakaʻau ke holoa ʻa e ngaahi tuʻunga ne tau aʻusia ʻi he faʻahitaʻu momoko ki he ngaahi tuʻunga kimuʻa. ʻIkai ngata ai, kuo ʻomi ʻe hono ʻomi ʻo e vaccines mo e sivi ki hotau kolo ha ʻamanaki lelei, ʻo hange ko ia te tau lava ʻo kamata sio ki ha hala mei he pandemic.

Naʻe fakahoko ʻetau fuofua huhu maluʻi lalahi ʻi he ʻaho 30 ʻo Sanuali, ʻa ia naʻe huhu maluʻi ai ha niʻihi fakafoʻituitui ʻe toko 1,235 ʻe heʻemau kautaha. ʻI he meʻa ko ʻeni naʻe hoko, ne mau lava lelei ai ʻo fakahoko ʻa e vaccines kotoa pe ʻi ha founga taimi totonu koeʻuhi ko e ngaue malohi ʻa ha kau ngaue mo ha kau ngaue tokoni ʻe toko teau tupu. "ʻOku fie maʻu ha timi tokolahi ke fakalele ʻaki e kiliniki huhu maluʻi. ʻOku pehe ʻe he talekita pule ʻo e ngaahi ngaue kiliniki, Natalie Hodgen, ʻoku mau fakapapauʻi ʻoku ʻi ai ʻemau ʻ kau kapiteni ʻo e timi ʻ ki he feituʻu takitaha. " Kuo hoko ʻa Natalie, ʻa ia ʻoku ne tokangaʻi ʻetau kiliniki huhu maluʻi, ko e ki ʻi hono vahe e ngaahi fatongia, fakatonutonu e ngaahi tuʻutuʻuni, mo hono muimuiʻi mo fakatonutonu ʻetau vaccines. ʻI he lolotonga ni, ʻoku tau pukepuke ʻa e huhu maluʻi COVID kiliniki maʻa e kau mahaki kuo lesisita mo e kaingalotu ʻo e kolo ʻoku nau ngaue pe nofo ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto, Pele Heiveni, pe fakaʻaliʻali Noate Oaks.

KILINIKI HUHU MALUʻI COVID


ʻI heʻene aʻu mai ki he ʻaho 24 ʻo ʻEpeleli 2021, kuo mau fakahoko ai ha ngaahi sivi ʻe 3,436 coVID mo e 14,460 coVID vaccines. Naʻe ʻikai ke mau mei lava ʻo fai ʻeni taʻe kau ai ʻemau kau ngāué, kau ngāue tokoní, mo e ngaahi kautaha fakangāué. Neongo ʻoku faingataʻa ʻa e ngāué, ka ʻoku ʻaonga ia. Naʻe vahevahe ʻe he memipa ʻo e poate ʻa Ravenswood, Melieni Talakai, "ʻi heʻeku hoko ko ha memipa ʻo e poate mo e memipa ʻo e kulupu fengaueʻaki moʻui lelei ʻa e famili Ravenswood, ʻoku ou houngaʻia ʻi he vaccines kuo fekauʻi mai ʻi homau hala pea ʻoku ou hanganaki fiefia atu ke sio lahi ange."

ʻI he ʻaho 10 ʻo ʻEpeleli, ne mau fakahoko ai ʻemau fuofua huhu maluʻi COVID kiliniki ʻi he ʻapiako Facebook ʻi he Paʻake Menlo. ʻI he tokoni ʻa e Facebook, vahefonua Seni Mateo, kolo ʻo Palo ifi ʻoloto Hahake, mo e kolo ko Menlo Paʻake, ne mau fakahoko ai ha faitoʻo ʻe 1,180 ʻo e huhu maluʻi ʻi heʻemau fuofua huhu maluʻi COVID kiliniki ʻi he ʻapiako Facebook.

ʻOKU FIE MAʻU KI AI HA KOLO


ʻOku mau houngaʻia moʻoni ʻi heʻemau kau ngaue mateaki mo e kau ngaue tokoni kuo nau hoko ko ha konga ʻo e ola lelei ʻo e kiliniki huhu maluʻi takitaha. Kuo ngāue ʻemau kau ngāué ʻi ha ngaahi pō lahi mo e fakaʻosinga ʻo e uiké, pea naʻe tokolahi ha kau mēmipa ʻo e koló ne nau tuʻu hake ke tokoni. ʻOku pehe ʻe ʻAnitonio Lopesi, ki he kau ngaue tokoni hange ko Palo ifi ʻoloto Siti Councilmember, ʻAnitonio Lopesi, "ʻoku nau tokoni fakahangatonu ki he kau mahaki ʻo Ravenswood, ʻa ia ʻoku ʻikai ke nau taʻefakalao mo hikifonua." Kuo foaki ʻe he kāingalotu ʻo e koló, kau ngāue paʻangá, ngaahi kautaha ngāué, kau taki fakapuleʻangá, mo e kau ngāué ʻa honau taimí—mei hono fakahoko ʻo e tokoní, ʻomi ha feituʻu ke huhu maluʻi ai e niʻihi fakafoʻituituí, tokoni ʻi he kiliniki huhu maluʻí, ki he ngaahi nāunau tokoní.

Te ke lava ʻo lau ha meʻa lahi ange ʻi heʻetau fakamatala PDF "ongoongo ʻo e faʻahitaʻu failau 2021".