Amirhamzeh Shafiee

Amirhamzeh Shafiee

M.Sc., CPA – ʻŌfisa Pule Ki he Meʻa Fakapaʻangá

Ko Amir Shafiee ko ha ngaue fakapalofesinale ia ʻoku laka hake he taʻu ʻe 20 ʻene taukei ʻi he tauhitohi, ʻaotita, mo hono tokangaʻi fakapaʻanga. Kuo ne maʻu ha ngaahi tuʻunga ʻi ha ngaahi kautaha Tauhitohi ʻa e kakai hange ko Armanino mo Kalanite ne Toni Fonitoni, ʻa ia naʻa ne hoko ai ko ha pule maʻolunga ʻo e ʻaotita mo tokanga taha ki he konga ki lalo ʻo e ʻikai fakatupu paʻanga. ʻIkai ngata ai, kuo fakahoko ʻe Amir ha ngaahi fatongia fakatakimuʻa ʻi he meʻa fakapaʻanga mo e tauhitohi ʻi he ngaahi ngaueʻanga maluʻi mo e vahenga maloloo. Kuo ne toe fai foki mo ha ngaahi tokoni faleʻi fakapaʻanga ko ha fai faleʻi ki he kau kasitomaa ʻi ha ngaahi ngaueʻanga kehekehe.

ʻOku maʻu ʻe Amir ha mataʻitohi BA mo ha mataʻitohi MA ʻi he tauhitohi mei he ʻUnivesiti Tehran pea ko ha tokotaha Tauhitohi ia kuo fakamoʻoniʻi ʻi he Siteiti ko Kalefonia. ʻOku hanga ʻe heʻene taukei ʻi hono tokangaʻi ʻo e meʻa fakapaʻanga ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga mo e talangofua ʻo ʻai ia ke ne hoko ko ha koloa mahuʻinga ki Ravenswood. ʻOku toe hoko foki ʻa Amir ko ha tokotaha fakapolokalama SQL kuo fakamoʻoniʻi. ʻOku hanga ʻe heʻene taukei lahi ʻi he tauhitohi mo hono tokangaʻi ʻo e meʻa fakapaʻanga, fakataha mo ʻene ngaahi taukei ʻi he polokalama SQL, ʻo ʻai ke ne lava ʻo vakavakaiʻi lelei ʻa e fakamatala fakapaʻanga, ʻiloʻi ʻa e ngaahi akenga, pea fai ha ngaahi fili ʻoku teke ʻa e fakamatala ke poupouʻi ʻa e ngaahi taumuʻa ʻa e kautaha. ʻI hono fatongia, ʻoku fakahoko ʻe Amir ha konga mahuʻinga ʻi hono poupouʻi e misiona mo e ola ʻo e kautaha.

Makehe mei heʻene ngaahi lavameʻa fakapalofesinale, ʻoku tukupa ʻa Amir ke tokoni ki he kolo pea kuo ne ngaue tokoni ʻi ha ngaahi kautaha ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga. ʻOku hanga ʻe heʻene fakatahaʻi ʻo e akó, tohi fakamoʻoní, mo e taukei lahi ʻo ʻai ia ke ne hoko ko ha tokotaha fakapalofesinale lelei ʻaupito ʻi he tauhi tohí, ʻaotitá, mo hono tokangaʻi ʻo e meʻa fakapaʻangá, mo tokanga makehe ki hono tokangaʻi ʻo e ngaahi meʻa fakapaʻanga ʻoku ʻikai fakatupu paʻangá mo ʻene talangofua ki aí. Ko hono fakakatoa, ʻoku fakahaaʻi ʻe he taukei mo e kau mai ʻa Amir ʻa ʻene liʻoa ke fai ha ola lelei ʻi he moʻui ʻa e kakai, pea ko ha memipa mahuʻinga ia ʻo e timi ʻa Ravenswood.