Phan ʻo e Tumemi-Noo

Phan ʻo e Tumemi-Noo

OD-Talekita Optometry

Naʻe maʻu ʻe Toketa Thuy-Loan Phan hono mataʻitohi BA mei he ʻUnivesiti ʻo Kalefonia, Teivisi, pea fakakakato hono mataʻitohi optometry ʻi he ʻUnivesiti fakahihifo ʻo e moʻui lelei fakasaienisi. Naʻa ne ʻomi ha aʻusia mahuʻinga mei heʻene ngaue ʻi federally ngaahi senita ki he moʻui lelei ki hono fatongia ʻi Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili. Mavahe mei heʻene ngaahi ngāue fakapalofesinalé, ʻokú ne maʻu ha fiefia ʻi he taimi ʻo e fāmilí, lue lalo mo lehilehiʻi e ngaahi ʻakau ʻi falé.