Faleʻí

ʻI Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili, ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo fakaʻeiʻeiki ai ʻetau kau mahaki. ʻOku tau fai ha tokanga ʻoku fakatefito ʻi he faʻa kataki ʻi ha ʻatakai ʻoku ngaohi ai ʻetau kau mahaki ʻo hange ha famili, kae ʻikai ko ha mataʻifika.
ʻE lava ke maʻu ʻe he fānaú mo e kakai lalahí haʻo fetuʻutaki pē kiate kinautolu pe fakafeʻiloaki atu ʻe hoʻo Kautaha Tokangaʻi ʻo e Palaimelí.

ʻOku kau ʻi he ngaahi ngāué ʻa e

Fokotuʻutuʻu ʻoku ʻikai hano hingoa (5)
Faleʻi Fakafoʻituituí
Tokoni ki he Tauhi Fānaú
Halafakakavakava ki he moʻui lelei fakaeʻulungaanga ʻa e vahefonua Seni Mateo mo e ngaahi tokoni fakaakeake mo e vahefonua ʻo Sanita Kelela Potungaue tokoni ki he moʻui lelei fakaeʻulungaanga
Fakasiʻisiʻi ʻe he loto mafasiá ʻ
Ngaahi founga ke tokoni ki hono taʻofi hono fakaʻaongaʻi ʻo e tapaka pe problematic kava malohi mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e faitoʻo kona
Tokoni ʻi hono matuʻuaki e sivi pe tokangaʻi ʻo e ngaahi mahaki ʻoku tauhi
Akoʻi ki ha toʻonga moʻui ʻoku lelei
Ngaahi founga ki hono fakaleleiʻi ʻo e mohe
Ngaahi founga ki hono matuʻuaki e tauhi ʻo ha taha ʻoku puke pe uesia ʻe ha taha ʻoku ʻofa ai
Ako fakangāue ke fakaleleiʻi ʻa e ngaahi vā fetuʻutaki ʻo e nofo-malí

Ngaahi Feituʻú

Ravenswood senita ki he moʻui lelei ʻa e famili tefitoʻi kiliniki: 1885 Bay Road, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303
MayView Mountain Viu kiliniki: 900 Miramonte Avenue, 2nd l, Mountain Viu, CA 94040
MayView Sunnyvale kiliniki: 785 ʻave ʻe Mosi Avenue, Sunnyvale, CA 94085
MayView Palo ifi ʻoloto kiliniki: 270 Grant Avenue, Palo ifi ʻoloto, CA 94306

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu ke Fakapapauʻi ʻa e Houa ʻOku Aleaʻí mo e Lava ke Maʻu ʻa e ʻApoinimení ʻi he: (650) 330-7400