Fakamālō atu kiate kimoutolu ʻoku nau fakapaʻ

Ngaahi Meʻa Peletinami (Platinum)

Angahala ʻa e título (3)
1

Fakalele ʻo e Koulá

Angahala ʻa e título (4)

Poupouʻi ʻo e siliva

pangikē kalefōnia

Ngaahi fakapaʻanga polonisé

Fakavaʻe ʻo e fanau moʻui lelei ange
Angahala ʻa e título (5)
7
9
4
Angahala ʻa e título (6)
2
Angahala ʻa e título (10)
Angahala ʻa e título (8)
22
Sanita Kelela Palani ki he Moʻui Lelei ʻa e Famili
20
Diseño angahala título-2022-05-24T014307.857
Fakaʻilonga Katina

Kaungāmeʻa ʻoku Nau Fakapaʻ

10
Angahala ʻa e título (9)

Fakamatala Fakalāngilangi

3
5
8