Ngaahi ʻAʻahi Vitiō

ʻOku fakahoko ʻa e Ngaahi ʻAʻahi Vitiō ʻi he Zoom:

01
1. Download e Fakaʻata Lahi
02
2. Kau ʻi hoʻo ʻaʻahi ki he vitioó

Download-Zoom-20201019.pdf

Ke faingofua ange hoʻo kau ki ai (pea ke lava ʻo hu ki he fakamatala ki he moʻui lelei ʻi he ʻInitaneti!) kau ki he Mychart heni. ?

Kau ki he-ʻEku Saati-ʻIngitoni-ʻIngitoni-20201016.pdf

Kau ʻi hoʻo ʻaʻahi ki he vitioó

Cuando llegue ʻEle momento ti su visita por vídeo, siga lasi instrucciones siguientes para unirse:

Kumi ʻa e ngaahi fakahinohinó

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ʻakauni MyChart, kumi heni ʻa e ngaahi fakahinohinó pe sio ʻi ha fakahinohino

Fakaleleiʻi e Palopalemá

Kapau ʻoku ʻi ai ha ngaahi faingataʻa fakatekinikale ʻi ho uiuiʻi, ʻe lava ke kole atu hoʻo kautaha ke ke kau ʻi ha fakavaʻe kehe, Doxy.me. Kapau ʻoku pehē, muimui ki he ngaahi fakahinohino ko ʻení: