ʻOku fie maʻu ʻa e ngaahi ʻapoinimeni ki hoʻo huhu maluʻi mafola:

 • Ravenswood kau mahaki: Kātaki ʻo telefoni (650) 330-7400 ki he fou atu ʻi he ngaahi ʻapoinimeni ʻi heʻemau tefitoʻi Palo ifi ʻoloto kiliniki
   • 1885 Hala Pei, Palo ifi ʻoloto Hahake, CA 94303
   • Wednesdays: 8:30 am – 11:30 ko
 • MayView mo e mēmipa ʻo e kolós: Kataki ʻo telefoni (650) 327-8717 ki he ngaahi ʻapoinimeni ʻi he moʻunga MayView vakai ki he kiliniki
   • 900 Miramonte Avenue, fungavaka 2, Mountain Viu, CA 94040
   • Wednesdays: 8:30 am – 11:30 ko e mo e 1 pm – 4:30 pm

Fakatokangaʻi ange: Fakangatangata pē ha fānau ʻe toko ua ki he mātuʻá/tauhi fānaú lolotonga e ʻaʻa