Shadia ngutuʻi haiane

Shadia ngutuʻi haiane

MD – Toketa Faitoʻo Fakafamili

Ngaahi lea fakafonua: faka-Pilitania, Pengikali/Bangla (Sylheti Dialect), faka-Sipeini
Shadia ngutuʻi haiane, naʻe faʻeleʻi mo ohi hake ʻa e toketa fakafaitoʻo ʻa e famili ʻi Niu ʻIoke. Naʻa ne fakakakato ʻene ako ʻi he matafanga fakahahake, ʻo maʻu hono mataʻitohi fakafaitoʻo mei Geisel ʻapiako fakafaitoʻo ʻi he 2016, kimuʻa pea ne toki fononga fakahihifo ki Venitula, Kalefonia ke fakakakato ʻa e ako makehe ʻi he faitoʻo fakafamili kakato. ʻOku kau ʻi heʻene ngaahi fie maʻu kiliniki ʻa e moʻui lelei ʻa e kakai fefine, fakaʻofoʻofa, mo e moʻui lelei fakaemamani lahi. Naʻe tohoakiʻi ia ki Ravenswood koeʻuhi ko e holi mo e tukupa ʻa e kau ngaue ke fai ʻa e tokanga lelei taha ki heʻenau kau mahaki, tatau ai pe pe ko e ha honau taʻu motuʻa, tangata pe fefine, matakali, pe tuʻunga fakasosiale.